Đoàn An Điều Dưỡng 295
Địa chỉ: Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: Khu A 0225.3861.295 - Khu B: 0225.3861.297 - 0225.3861.293 - Mrs Lan: 0962.258.777 - Fax : 0225.3862.297
Email: letandoan295@gmail.com – Website: http://www.doan295doson.vn

Gửi thông tin liên hệ đến chúng tôi